1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului/Operatorilor care prelucreaza datele cu caracter personal si datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

1.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de CIBERI INFORMATION SYSTEMS SRL cu sediul în Bucureşti, Strada Dimitrie Pompeiu 9-9A, Complex Iride Business Park, Corp B2B, Sector 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8410/2010, cod de înregistrare fiscală nr. RO 27353446, telefon: 0748 882 826, email dpo@analizeimobiliare.ro.
1.2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor vor putea fi gasite pe site-ul https://www.analizeimobiliare.ro, in masura in care a fost numit un responsabil cu protectia datelor.

2. Scopul/Scopurile prelucrarii/prelucrarilor- Scopuri compatibile

2.1. Operatorul va prelucra datele (de contact ale) dumneavoastra (dumneavoastra veti fi denumit in cadrul prezentei note de informare si “persoana vizata”) cu caracter personal furnizate (de dumneavoastra), in scopul testarii aplicațiilor si vizualizarii rapoartelor de piata.
2.2. Operatorul va putea prelucra datele cu caracter personal in scopul compatibil, conex si corelat de a va contacta in vederea confirmarii si/sau actualizarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.
2.3. Persoana vizata isi poate retrage oricand consimtamantul dat pentru folosirea datelor cu caracter personal in scopul aratat mai sus, prin trimiterea unui email la emailul de contact al Operatorului, respectiv dpo@analizeimobiliare.ro

3. Temeiurile juridice ale prelucrarilor

Temeiul juridic al prelucrarii este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in cadrul prezentei note de informare “Regulamentul” sau “GDPR”), si anume: (a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.

Nu exista destinatari ai datelor cu caracter personal.

5. Transferul de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se transfera date către o țară terță.

6. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal/Criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.

Datele cu caracter personal vor fi stocate de Operator pana in momentul in care va veti opune prelucrarii datelor dvs personale sau, in cazul in care este necesar si obligatoriu sa fie stabilit un termen fix maxim conform reglementarilor legale in vigoare, pe o perioada de 5 ani, oricare intervine prima, dar nu mai putin de perioada prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

In cazul in care datele au fost colectate (si) pentru alte scopuri si/sau in alte temeiuri, datele cu caracter personal vor fi stocate (in continuare) pe perioada stabilita pentru aceste scopuri si/sau in baza acestor temeiuri, in cazul in care aceasta perioada este mai lunga decat cea anterior mentionata.

7. Obligatia de a furniza datele cu caracter personal și eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații. Actualizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea de date (de contact) cu caracter personal nu a reprezentat/nu reprezintă o obligație contractuală sau o obligație legală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, cu exceptia cazului in care datele cu caracter personal au fost colectate (si) in alte temeiuri.

Persoana vizată nu a fost/nu este obligată să furnizeze datele (de contact) cu caracter personal, cu exceptia cazului in care datele (de contact) cu caracter personal au fost colectate (si) in alte temeiuri si persoana vizata a fost/este obligata sa furnizeze datele in conformitate cu respectivele temeiuri.

Refuzul de a furniza si/sau actualiza (anumite) date(le) (de contact) (cu caracter personal) va putea duce (ca si consecințe ale nerespectării obligației de furnizare si/sau actualizare a respectivelor date) la imposibilitatea de a va trimite comunicari de marketing direct folosind datele (de contact) care permit trimiterea de comunicari de marketing direct prin intermediul lor.

In cazul in care datele dumneavoastra (de contact) cu caracter personal s-au schimbat de la ultima furnizare a acestora si/sau doriti actualizarea acestora, va rugam sa ne trimiteti o solicitare in vederea actualizarii acestora, pe orice canal de comunicare, inclusiv pe emailul mentionat la punctul 1 din prezenta nota de informare.

8. Dreptul de acces al persoanei vizate

8.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat in Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

8.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer.
8.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
8.4. Dreptul de a obține o copie menționată la punctul 8.3 nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

9. Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

10. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

10.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, in cazul in care prelucarea are loc pe baza consimțământului dat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care se află, conform Regulamentului, și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui copil, conform Regulamentului;

10.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul punctului 10.1., să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

10.3. Punctele 10.1. si 10.2. nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Regulamentul;
(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu Regulamentul, în măsura în care dreptul menționat la punctul 10.1. este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

11. Dreptul la restricționarea prelucrării

11.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, conform Regulamentului, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

11.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului 11.1., astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
11.3. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului 11.1. este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

12. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu punctul 9, punctul 10.1. și punctul 11, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

13. Dreptul la portabilitatea datelor

13.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

13.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul punctului 13.1., persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
13.3. Exercitarea dreptului menționat la punctul 13.1. din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.
13.4. Dreptul menționat la punctului 13.1. nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

14. Dreptul la opoziție

14.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
14.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
14.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. În cazul care persoana vizată opteaza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct, separat si fara nicio legatura cu alta actiune, inclusiv prin activarea oricarui buton de accept cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct, ultimele date cu caracter personal furnizate in orice mod vor fi prelucrate în scopul marketingului direct.
14.4. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la punctele 14.1. si 14.2. este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.
14.5. În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.
14.6. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Regulamentul, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

15. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

15.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
15.2. Punctul 15.1. nu se aplică în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

15.3. În cazurile menționate la punctul 15.2. literele (a) și (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

16. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

16.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă Regulamentul.
16.2. Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 17.

17. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere

17.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.
17.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul Regulamentului nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse în temeiul articolului 16.
17.3. Acțiunile introduse împotriva unei autorități de supraveghere sunt aduse în fața instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.
17.4. În cazul în care acțiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorități de supraveghere care a fost precedată de un aviz sau o decizie a comitetului în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenței, autoritatea de supraveghere transmite curții avizul respectiv sau decizia respectivă.

18. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane
împuternicite de operator

18.1. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul Regulamentului, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta Regulamentul.
18.2. Acțiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt prezentate în fața instanțelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator își are un sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate fi prezentată în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acționează în exercitarea competențelor sale publice.

19. Reprezentarea persoanelor vizate

19.1. Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul intern, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile menționate la articolele 16, 17 și 18, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri menționat in Regulament în numele persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul intern.
19.2. Statele membre pot prevedea că orice organism, organizație sau asociație menționată la punctul 19.1. din prezentul articol, independent de mandatul unei persoanei vizate, are dreptul de a depune în statul membru respectiv, o plângere la autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 16 și de a exercita drepturile menționate la articolele 17 și 18, în cazul în care consideră că drepturile unei persoane vizate în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării.

20. Dreptul la despăgubiri și răspunderea

20.1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a Regulamentului are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.
20.2. Orice operator implicat în operațiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operațiunile sale de prelucrare care încalcă Regulamentul. Persoana împuternicită de operator este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai în cazul în care nu a respectat obligațiile din Regulament care revin în mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale operatorului.
20.3. Operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de răspundere în temeiul punctului 20.2. dacă dovedește că nu este răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
20.4. În cazul în care mai mulți operatori sau mai multe persoane împuternicite de operator, sau un operator și o persoană împuternicită de operator sunt implicați (implicate) în aceeași operațiune de prelucrare și răspund, în temeiul punctelor 20.2. și 20.3., pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoană împuternicită de operator este răspunzător (răspunzătoare) pentru întregul prejudiciu pentru a asigura despăgubirea efectivă a persoanei vizate.
20.5. În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator a plătit, în conformitate cu punctul 20.4., în totalitate, despăgubirile pentru prejudiciul ocazionat, respectivul operator sau respectiva persoană împuternicită de operator are dreptul să solicite de la ceilalți operatori sau celelalte persoane împuternicite de operator implicate în aceeași operațiune de prelucrare recuperarea acelei părți din despăgubiri care corespunde părții lor de răspundere pentru prejudiciu, în conformitate cu condițiile stabilite la punctului 18.2.
20.6. Acțiunile în exercitarea dreptului de recuperare a despăgubirilor plătite se introduc la instanțele competente în temeiul dreptului statului membru menționat la punctul 18.2.

21. Retragerea consimtamantului

Atunci când prelucrarea se bazează pe: i) consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; sau ii) pe consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea anumitor categorii speciale de date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția de a prelucra categorii speciale de date cu caracter personal să nu poată fi ridicată prin consimțământulpersoanei vizate.

Persoana Vizata are dreptul de a-si retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
Pentru evitarea oricarui dubiu, retragerea consimtamantului nu afecteaza prelucrarea datelor cu caracter personal pe alte temeiuri.

22. Clauze diverse

22.1. Persoana Vizata are toate drepturile prevazute de prezenta nota de informare precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile legale imperative in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
22.2. Drepturile mentionate in prezenta nota de informare pot fi exercitate conform prezentului acord, conform Regulamentului si oricaror alte reglementari legale in vigoare aplicabile.
22.3. Orice solicitari si/sau cereri trimise de Persoana Vizata catre Operator pentru exercitarea oricaruia din drepturi pot fi facute in scris, prin scrisoare recomandata, care va fi trimisa la sediul Operatorului si/sau prin email la emailul Operatorului mentionat la punctul 1 din prezenta nota de informare si/sau prin orice alte mijloace prevazute/permise de reglementarile legale in vigoare.
22.4. Persoana Vizata poate solicita, conform celor anterior mentionate, și, dacă este cazul, obține, în mod gratuit, în special, acces la datele cu caracter personal, precum și rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și exercitarea dreptului la opoziție precum si a dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dar si cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal.
22.5. Termenii folositi in cuprinsul prezentei note de informare vor avea intelesul definit in Regulament daca din context nu rezulta in mod expres altfel.

 

POLITICA PRIVIND COOKIES SI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE

Societatea poate seta sau citi module cookie si identificatori de dispozitive atunci cand utilizati Platforma www.analizeimobilare.ro sau vizitati un site web, o aplicatie sau un serviciu care utilizeaza Serviciile noastre.

  1. Cateva informatii utile cu privire la module cookie si identificatori de dispozitive

1.1. Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). Cookie-ul stocheaza anumite informatii (spre exemplu, limba preferata sau setari ale paginii web), pe care browserul dumneavoastra ni le poate retransfera atunci cand accesati din nou pagina web (in functie de durata de viata a Cookie-ului). Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

1.2. Ce tipuri de cookies exista?

Exista mai multe feluri de cookies. Clasificarea lor se face in functie de durata de viata, rolul si sursa acestora, astfel:

  1. a) Tipuri de cookie-uri in functie de durata de viata

Cookie-uri de sesiune 

Acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare) 

Cookie-uri persistente 

Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori. 

  1. b) Tipuri de cookie-uri in functie de rolul acestora

Cookie-uri strict necesare 

Aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare pentru paginile de internet sa functioneze in mod corespunzator. Modulele cookie strict necesare va permit sa navigati prin site si sa beneficiati de caracteristicile sale. Fara aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirectionarea automata la cel mai putin ocupat server sau retinerea listei dvs. de preferinte. 

Cookie-uri functionale 

Modulele cookie functionale inregistreaza informatii legate de alegerile pe care utilizatorii le fac si ne permit, de asemenea, operatorilor de site-uri sa personalizeze site-ul conform cerintelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferintele legate de categorie/segment. 

Cookie-uri de performanta si analiza 

Aceste tipuri de cookies ofera posibilitatea operatorilor site-urilor de internet sa monitorizeze vizitele si sursele de trafic, modul in care utilizatorii interactioneaza cu pagina de internet sau anumite sectiuni din pagina de internet.
Informatiile furnizate de modulele cookie de analiza ajuta operatorii sa inteleaga cum folosesc vizitatorii site-urile si apoi sa foloseasca aceasta informatie pentru a imbunatati modul in care este prezentat continutul oferit utilizatorilor. 

Cookie-uri de targetare si publicitate

 Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitatile online ale utilizatorilor si de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite in scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele si serviciile agreate de catre un utilizator, aceste informatii servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate catre respectivul utilizator. 

  1. c) Cookie-uri first party vs cookie-uri third party

Fiecare cookie are un “responsabil” (i.e. site-ul web/domeniul Internet) care plaseaza respectivul cookie.

Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de catre domeniul Internet /site-ul web accesat de catre utilizator (a carui adresa apare in bara de adrese a browserului). Spre exemplu, daca utilizatorul viziteaza www.analizeimobiliare.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul sau este www.analizeimobiliare.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.

Un cookie third party (terta parte) este plasat de catre un alt domeniu Internet/site web decat cel accesat de catre utilizator; acest lucru inseamna ca site-ul web accesat contine si informatii provenind de la un site web tert – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, daca utilizatorul viziteaza www.analizeimobiliare.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul sau are ca domeniu rubiconproject.com atunci este vorba despre un cookie third party.

  1. d) Continut incorporat (butoane, aplicatii si widgeturi de socializare)

Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un tert, care permit interactiunea utilizatorilor cu site-urile ale caror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interactiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un tert permite tertului sa colecteze unele informatii despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informatii din antetul paginii si informatii despre browser.

  1. e) Cum functioneaza cookie-urile de targetare si publicitate?

In general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate si analizate anonim. Daca in urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat in calculatorul utilizatorului si acest cookie determina ce reclama va primi utilizatorul, care se numeste publicitate bazata pe interes.

Publicitatea bazata pe interes este un mod de livra reclame pe website-urile pe care le vizitati si de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastra. Interesele comune sunt grupate in functie de activitatea de navigare desfasurata anterior, iar utilizatorilor li se serveste doar publicitatea care se potriveste cu interesele lor. In acest mod, publicitatea este relevanta si cat se poate de utila.

Ca sa intelegeti mai bine… 

Imaginati-va ca doriti sa va cumparati sau a inchiriati o casa ori un apartament. Vizitati sectiunea unui site de specialitate (e.g. www.analizeimobiliare.ro) si vizualizati cateva anunturi de case sau apartamente.

La urmatoarea navigare online, cand intrati pe internet sa cititi, de exemplu, un articol de stiri sau pagina unui magazin online, vi se va livra ca reclama un anunt imobiliar publicat de un site de specialitate (cum ar fi www.analizeimobiliare.ro).

Veti primi aceste mesaje publicitare special personalizate, pentru ca dumneavoastra cat si alte persoane ca dumneavoastra ati manifestat un interes sporit fata de aceste servicii si, astfel, ati fost inclus intr-un anumit segment de utilizatori (e.g. utilizatori care sunt in cautare de oferte de imobiliare, din anumite zone, cu anumite caracteristici). In acest mod se poate imbunatati experienta web, prin reducerea numarului de reclame care nu prezinta interes.

  1. Ce tipuri de cookie-uri si identificatori de dispozitive folosim?

Mai jos este lista detaliata a cookie-urilor si identificatorilor de dispozitive utilizate.

Puteti sa va retrageti consimtamantul privind folosirea de cookies in orice moment prin descarcarea si instalarea unui Browser Plugin oferit de Google, insa cookieurile strict necesare vor ramane active.

2.1. Cookie-uri necesare

Modulele cookie strict necesare va permit sa navigati pe www.analizeimobiliare.ro si sa beneficiati de caracteristicile sale. 

Mai jos cateva exemple ale cookie-urilor necesare pe care le utilizam pe www.analizeimobiliare.ro:

anz_cookie_consent (1st party) – used to save user cookies consent – 1 year

raport_* (1st party) – used to know if a user downloaded a specific report. – one month


2.2. Cookie-uri functionale

Modulele cookie functionale inregistreaza informatii legate de alegerile pe care le-ati facut si ne permit, de asemenea, sa adaptam www.analizeimobiliare.ro pentru a se potrivi nevoilor si solicitarilor dvs. In prezent www.analizeimobiliare.ro nu foloseste cookies functionale.


2.3. Cookie-uri de performanta si analiza

Aceste tipuri de cookie ne ajuta sa intelegem cum Utilizatorii folosesc www.analizeimobiliare.ro. Folosim aceste date doar pentru a scopul imbunatatirii Serviciilor si a performantei Platformei www.analizeimobiliare.ro. Iata cateva exemple despre cum utilizam aceste date:
a) Informatii privind sectiunea / sectiunile din Site vizitate mai frecvent pentru a ne ajuta sa imbunatatim experienta de navigare a Utilizatorilor;
b) Gestiunea si solutionarea eventualelor erori de functionare a Site-ului;
c) Testari de design pentru a imbunatati modul in care Site-ul arata si functioneaza. 

Uneori aceste analize sunt efectuate de terte entitati in numele Societatii.

_ga (3rd party) – google analytics – 1 day
_gid (3rd party) – google analytics – 1 day 

Servicii de analiza prin Google Analytics

www.analizeimobiliare.ro foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza web a Google Inc., cu sediul in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google“).

Pe baza consimtamantului dumneavoastra, Google va analiza in numele nostru modul in care dumneavoastra folositi website-ul nostru. In acest scop, folosim, printre altele, Cookie-urile detaliate in tabelul de mai sus. Informatiile colectate de Google in legatura cu folosirea www.analizeimobiliare.ro de catre dumneavoastra (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitati, tipul browserului dumneavoastra, setarile de limba, sistemul dumneavoastra de operare, rezolutia ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate si analizate; rezultatele corespunzatoare ne vor fi ulterior facute disponibile intr-o forma anonimizata. In acest proces, datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folositi. Am activat pe website-ul nostru functia de anonimizare a IP-urilor oferita de Google, astfel incat ultimele 8 cifre (tip IPv4) sau ultimii 80 de biti (tip IPv6) ai adresei IP pe care o folositi sunt sterse. Mai mult, Google este certificat in conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protectie al datelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor de catre Google in SUA.


Pentru mai multe informatii despre Google Analytics va rugam sa consultati Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, si Google Privacy Policy. Puteti sa va retrageti consimtamantul privind analiza web in orice moment prin descarcarea si instalarea unui Browser Plugin oferit de Google.

ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână